sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36 od spoločnosti DuPont,
chemické zloženie: 1,1,1,3,3,3, - hexafluorpropán.

Elektricky nevodivé hasivo je bez korozívnych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné.
Je vhodné hlavne pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky.

Možno hasiť zariadenia pod el. napätím do 1000 V zo vzdialenosti 1 m, v prípade dodržania bezpečnostných predpisov až do 110 kV.

Požiare kvapalných látok, alebo látok prechádzajúcich
do kvapalného skupenstva
Požiare plynov
  Obchodné označenie: CA2LE   Obchodné označenie: CA4LE   Obchodné označenie: CA6LE
  Hasivo: FE-36 (čisté hasivo)   Hasivo: FE-36 (čisté hasivo)   Hasivo: FE-36 (čisté hasivo)
  Objem náplne: 2 Kg   Objem náplne: 4 Kg   Objem náplne: 6 Kg
  Celková hmotnosť: 3,9 Kg   Celková hmotnosť: 7,2 Kg   Celková hmotnosť: 11 Kg
  Hasiaci účinok: 34 B,C   Hasiaci účinok: 55 B,C   Hasiaci účinok: 70 B,C

SAH FE-36 je stabilný hasiaci systém určený na ochranu priestorov bez obsluhy ako sú:

- Počítače
- Bezobslužné serverové miestnosti
- Elektroskrine
- Telefónne ústredne
- Strojovne výťahov
- Elektromotory
- Vysokonapäťové káblové rozvody
- Sklady chemikálií a PHM
- Archívy a ďalšie priestory, ktoré treba chrániť okamžite po iniciácii požiaru.

Výhodou systému automatického hasenia je okamžitá reakcia už po vzniku dymu s následným zaplavením priestoru hasiacou látkou, uhasením vznikajúceho požiaru a následným ochladením kovových častí a celého priestoru. Iniciáciu systému signalizuje zvukové zariadenie, ktoré je možné rozšíriť aj na svetelnú signalizáciu. Záložný systém tohoto zariadenia tvorí hadička Firetrace zo špeciálneho plastu, ktorá sa aktivuje v prípade zlyhania elektrického systému (výpadok elektrického prúdu).
Pri teplote 100 - 120 °C hadička praská, vzniká tryska, cez ktorú prúdi hasivo do miesta s najvyššou teplotou a uhasí plameň.

SAH FE - 36 sa skladá:

- Tlaková nádoba s hasivom (hasivo FE-36, hexafluórpropán, náhrada halónu 1211, FM 100)
- Rozvod hasiva hadičkou Firetrace
- Selenoidný ventil
- Dymový hlásič
- Elektroinštalácia
- Príslušenstvo

Hasivo FE-36, (hexafluórpropán) má požadovanú koncentráciu hasenia 6,4% a výrazne lepšie parametre hasenia, ochladzovania miesta požiaru a toxicity. Priestor hasenia sa ochladzuje teplotou v rozmedzí -1 až +2° C, preto nespôsobuje tepelné šoky, praskanie materiálu a poškodzovanie mikroprocesorov. Toxicita hasiva je až 15x nižšia ako pri iných plynových hasivách. Preto je možné používať toto hasivo i v miestnostiach s obsluhou. Povolená koncentrácia hasiva v priestore je 15% objemových s možnosťou až štyri hodiny pobytu obsluhy v tomto priestore bez ohrozenia zdravia.
SAH je certifikovaný pod č. 00745/104/1/2004 v štátnej skúšobni SKTC-104 TSÚ Piešťany.

Montáž zariadenia:

SAH montuje výrobca a ním oprávnená osoba. Pred realizáciou prác je potrebné vypočítať množstvo hasiva, ktoré chráni priestor.
Tento výpočet je súčasťou technických podkladov, ktoré tvoria dokumentáciu k SAH.

Servis zariadenia:

Servis zariadenia sa vykonáva 1 x ročne oprávnenou osobou. Pre priebežnú kontrolu zabezpečí výrobca školenie pracovníkov užívateľa. Táto sa vykonáva v intervaloch, ktoré určí interný predpis užívateľa so súhlasom výrobcu. Ročný servis sa skladá z nasledujúcich činností:

- Prehliadka zariadenia
- Kontrola jednotlivých častí
- Kontrola úniku hasiva detektorom
- Preváženie hasiva
- Kontrola vnútorného tlaku nezávislým manometrom
- Kontrola funkcie hlásiča
- Kontrola funkcie ventilu bez vypustenia hasiva
- Vystavenie protokolu

Záručné podmienky:

Pri dodržaní podmienok výrobcu poskytujeme záruku 12 mesiacov na prácu a 24 mesiacov na materiál.
Všetky ďalšie podmienky sa riadia vyhláškou MV SR 125.

Cena:

Presná cena sa stanoví na základe technického riešenia, dodávky a montáže zariadenia.


YouTube

ProfilProduktyProtengReferencieVideoGalériaKontakt

Copyright © 1999-2024A.T.Servis, a.s.www.atservis.com
All rights reserved